UllernCup gjennom hele sesongen

Seilingsbestemmelsene

Bane UllernCupen

Seilingsbestemmelser UllernCupen 2020

1. Regler for regattaen. Regattaene avvikles i henhold til de nedenfor fastsatte bestemmelser samt del 2 i ISAF’s kappseilingsregler.

2. Regattadager. Regattaene vil bli avviklet hver tirsdag i periodene 5. Mai – 16. Juni og 11. August – 22. September, totalt 14 seilaser.

3. Deltakelse. Regattaene er åpen for medlemmer av alle seilforeninger. For medlemmer av Ullern Seilforening og Frognerkilen Seilforening er deltakelsen gratis. Andre må betale en deltakeravgift for hele sesongen, se påmeldingssiden.

4. Ansvar. Alle deltagende båter skal være ansvarsforsikret i anerkjent forsikringsselskap. Forsikringsbevis kan kreves fremlagt. Arrangøren har intet ansvar for skader på personer eller materiell.

5. Short handed. Deltakeren kan seile short handed og får da tilsvarende måletall. Short handed betyr maksimum to personer i båten. Det er tillatt å bruke autopilot ved short handed seilas.

6. Påmelding. Påmelding finner sted med påmeldingsskjema på hjemmesidene ullernseilforening.no senest kl.1200 dagen for deltagerens første start i serien. Påmeldingsskjemaet angir hvilke opplysninger som skal oppgis.

7. Endringer i NOR rating den aktuelle regattadagen. Dersom en båt ønsker å avvike fra påmeldingens preferanser vedr. spinnaker og short hand, skal det gis beskjed til startbåten senest kl. 1745 den aktuelle regattadagen. Beskjed gis normalt på Jan Hesselroths mobil 926 36 840. Hvis det er en annen dommer, vil det bli gitt beskjed på e-post dagen før.

Muntlige meldinger kan også gis til startbåten innen samme frist – man må forsikre seg om at meldingen er mottatt og oppfattet av startbåten.

8. Resultatberegning. Resultatene for de enkelte regattaene vil bli beregnet på grunnlag av de for båten gjeldende NOR rating-tall den aktuelle regattadagen og for den aktuelle vindstyrken. Regattaens vindstyrke (lite vind – flagg D, mellom vind – flagg E,  eller mye vind – flagg F) vil vises ved flagg fra startbåten.

Deltagende båter vil etter følgende regler bli tildelt poeng for samtlige regattaer i serien:

Deltagere som får Dns (ikke startet) eller Dsq (diskvalifisert) får 1,50 poeng.

Deltagere som får Dnf (dvs. deltagere som starter, men ikke fullfører innen maksimaltiden eller bryter løpet av andre grunner enn eget regelbrudd) får 1,00 poeng.

Øvrige deltagere får en poengsum som tilsvarer plassiffer dividert på antall startede deltagere.

Den deltager som har den laveste poengsummen i 8 regattaer av seriens i alt 14 regattaer anses som vinner av UllernCupen. I tillegg gis det premier til de 3 første båtene i hver klasse – første og andre start ref. punkt 9.

9. Starttider og startprosedyre. Båter med  NOR-rating hovedmåletall tid på tid distanseseilas (uten korreksjon for shorthand eller manglende spinnaker) mindre enn 0,9800 starter kl. 1800. Øvrige båter starter kl. 1810. Fra Startbåten gis det lydsignaler kl. 1755, kl.1800, kl. 1805 og kl. 1810. Gir ikke startbåten lydsignaler startes regattaene på GPS-tidene. Dersom noen av båtene tyvstarter avgis 2 raskt på hverandre følgende lydsignaler umiddelbart etter de aktuelle båtenes starttidspunkter. Tyvstartende båter er selv ansvarlig for å vende tilbake og starte på nytt, men må runde startmerket eller startbåten før ny start – hensikten er å unngå og skaper vanskeligheter for startende båter som ikke tyvstartet. Tyvstartende båter som ikke vender tilbake og starter på nytt vil bli registrert som Dsq (diskvalifisert) og tildelt poeng i henhold til dette.

10. Start og mållinje. Start og mållinje vil være en tenkt linje mellom rød og sort flytestake vest for Killingen (Killingholmen) og Startbåten (personen som starter). Båter med start 18.10 skal holde seg 100 meter fra startlinjen i tiden da de små skal starte, nærmere bestemt mellom 17.55 og 18.00.

11. Løpet.

  1. Start ved Killingholmen mellom Rød/sort stake og startbåt
  2. Rundingsmerke – Hvit bøye nordøst for Sagflisodden babord
  3. Rundingsmerke – Hukflu grønn stake babord
  4. Rundingsmerke – Grunne for Gård gul bøye styrbord
  5. Rundingsmerke – Killingholmen rød/sort stake babord
  6. Rundingsmerke – Lysakerelven grønn stake babord
  7. Rundingsmerke – Hvit bøye nordøst for Sagflisodden babord
  8. Mål ved Killingholmen mellom Rød/sort stake og startbåt

Banen er totalt ca 6 nm

12. Avkortning. Dersom Startbåten finner grunn til det kan løpet avkortes ved et hvilket som helst rundingsmerke. Beskjed om avkortning gis på den til enhver tid mest hensiktsmessige måte – helst med avkortningsflagg S på Startbåten. Mållinjen vil i så fall være en tenkt linje mellom merket og Startbåten. Startbåten gir et lydsignal ved første båts passering av mållinjen dersom det er mulig.

13. Målgang. Deltakerne skal notere seilnummer på båten foran og bak i mål, egen målgang, samt på forespørsel opplyse arrangøren om disse.

14. Maksimaltid. Båter som ikke har gått i mål før kl. 20:00 eller for seilasene i september før kl. 19:30 vil bli registrert som Dnf (ikke fullført) og tildelt poeng i henhold til dette.

15. Bryte løpet. Båter som bryter løpet uten at dette har sin årsak i eget regelbrudd vil bli registrert som Dnf og tildelt poeng i henhold til dette.

16. Regelbrudd. Brudd på reglene for regattaene kan etter juryens bestemmelse føre til diskvalifikasjon i den regattaen hvor regelbruddet har funnet sted og i grove tilfeller til utelukkelse fra videre deltagelse i serien.

Det er anledning til å fri seg fra straff ved å foreta straffevendinger etter start:

– Ved brudd på Kappseilingsreglene i Del 2 (Når båter møtes) kan man fri seg fra straff ved å foreta en entørnstraff – se regel 44.1 og 44.2.

– Ved brudd på regel 31 (Berøring av merker) kan man fri seg fra straff ved å foreta en entørnstraff se regel 44.1 og 44.2.

Spørsmål om diskvalifikasjon eller utelukkelse behandles av juryen på eget initiativ eller etter protest fra en av deltagerne.

17. Protester – Protestfrist. Den som på grunnlag av regelbrudd vil protestere mot en annen båt må varsle denne på tydelig og hensiktsmessig måte så snart som mulig etter at regelbruddet har funnet sted, samt varsle Startbåten ved evt. målpassering. Skriftlig protest må deretter sendes som E-mail til Ullern Seilforening senest kl. 1000 dagen etter at det påståtte reglebrudd har funnet sted.

18. Jury. Alle spørsmål som oppstår i tilknytning til gjennomføringen av Ullerncupen, herunder spørsmål om protester, regelbrudd, diskvalifikasjon og utelukkelse avgjøres av jury bestående av tre medlemmer. De arrangerende foreninger oppnevner hver et medlem som sammen velger juryens formann. Juryens avgjørelser er inappellable.

19. Koronavett. Norges Seilforbunds smittevernsveiledning skal følges. Det kan være maksimum tre personer ombord med mindre alle er fra samme husstand/bor sammen. Det skal tilstrebes 1 meter avstand mellom de ombord som ikke bor sammen. Syke personer skal ikke delta.

Print Friendly, PDF & Email