UllernCup gjennom hele sesongen

Seilingsbestemmelsene

UllernCupen ny bane 2.0

Kunngjøring og seilingsbestemmelser for UllernCupen 2024

1. Regler for regattaen. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2021-2024. NOR-Ratings klasseregler vil gjelde slik disse er gitt på klasseklubbens hjemmesider.

2. Regattadager. Regattaene vil bli avviklet hver tirsdag i periodene 7. mai – 25. juni og 6. august – 24. september, totalt 16 seilaser.

3. Deltakelse. Regattaene er åpen for medlemmer av alle seilforeninger i Oslo og Akershus seilkrets. For medlemmer av Ullern Seilforening og Frognerkilen Seilforening er deltakelsen gratis. Andre må betale en deltakeravgift for hele sesongen, se påmeldingssiden. Deltagende båter må ha et gyldig målebrev fra Nor Rating. (Påmeldte båter uten gyldig målebrev kan delta i regattaene inntil gyldig målebrev er anskaffet. Regattakomiteen vil da gi aktuelle båt det høyeste Nor Rating fra tilsvarende søsterbåt).

4. Påmelding. Påmelding finner sted med påmeldingsskjema på hjemmesiden til Ullern Seilforening senest kl.1200 dagen før deltagerens første start i serien. Påmeldingsskjemaet angir hvilke opplysninger som skal oppgis.

5. Ansvar. Alle deltagende båter skal være ansvarsforsikret i anerkjent forsikringsselskap. Forsikringsbevis kan kreves fremlagt. Arrangøren har intet ansvar for skader på personer eller materiell.

6. Shorthanded. Deltakeren kan seile shorthanded og får da tilsvarende NOR rating måletall. Shorthanded betyr maksimum to personer i båten. For Shorthanded seiling kan selvstyring/autopilot benyttes. Dette endrer regel 52 i Kappseilingsreglene.

7. Endringer i NOR rating den aktuelle regattadagen. Dersom en båt ønsker å avvike fra påmeldingens preferanser vedr. spinnaker og short hand, skal det gis beskjed til arrangøren senest kl. 1745 den aktuelle regattadagen. . Beskjed gis på SMS til Yngve Amundsen på mobil 40290565. Dersom slik beskjed ikke er mottatt i tide, vil rating gitt i preferanser fra påmeldingen til regattaen gjelde. Det vil ikke være anledning til å gi muntlig beskjed til startbåten.

8. Resultatberegning og premiering. Resultatene for de enkelte regattaene vil være etter korrigert tid på grunnlag av de for båten gjeldende NOR rating-tall den aktuelle regattadagen (etter måletall fra: «vanlig målebrev»/ «Shorthanded målebrev»/målebrev for «uten spinnaker») og for den aktuelle vindstyrken (trippeltall): Vindstyrke deles inn slik: Svak vind 0-4m/s, Middel vind 4-7 m/s og Sterk vind 7-10 m/s. Vi beregner også korrigert tid for Shorthanded uten spinnaker.

Deltagende båter vil etter følgende regler bli tildelt poeng for samtlige regattaer i serien:

Deltagere som får Dns (ikke startet), Dsq (diskvalifisert) eller OCS (på løpsiden av startlinjen ved sitt startsignal, og unnlot deretter å starte korrekt) får 1,50 poeng.

Deltagere som får Dnf (dvs. deltagere som starter, men ikke fullfører innen maksimaltiden eller bryter løpet av andre grunner enn eget regelbrudd) får 1,00 poeng.

Øvrige deltagere får en poengsum som tilsvarer plassiffer dividert på antall startede deltagere.

Den deltager som har den laveste poengsummen i 8 regattaer av seriens alle regattaer anses som vinner av UllernCupen. I tillegg gis det premier til de 3 første båtene i hver klasse – første og andre start ref. punkt 9.

9. Klasseinndeling, starttider og startprosedyre.

Deltagende båter deles inn i to klasser. Båter med NOR-rating hovedmåletall Single number All purpose time on time (Distanseseilas ett tall APH 6-20kn), uten korreksjon for shorthand eller manglende spinnaker lavere enn 1,0300 deltar i klasse 1, og båter med måletall er lik 1,0300 og høyere deltar i klasse 2.

Startbåten kan benytte VHF for nedtelling til start, angi tyvstartende båter og gi annen generell informasjon til seilerne. Kanal 8 vil benyttes.

Båter i klasse 1 starter kl. 1800 og båter i klasse 2 starter kl. 1810.

Ved starten gis det fra Startbåten ett lydsignal kl. 1755, kl.1800, kl. 1805 og kl. 1810. Dette endrer regel 26 i Kappseilingsreglene.

Båter skal ikke benytte motor senere enn 5 minutter før sitt starttidspunkt. Bruk av motor senere enn 5 minutter før start, vil scores DSQ. Det aksepteres at motoren stoppes straks etter at signalet 5 minutter før start er gitt.

Dersom noen av båtene tyvstarter avgis ett lydsignal umiddelbart etter de aktuelle båtenes starttidspunkter. Det gis ikke visuelle signaler ved tyvstart. Dette endrer regel 29.1 i Kappseilingsreglene. Startbåten kan også gi beskjed på VHF kanal 8

Tyvstartende båter er selv ansvarlig for å vende tilbake og starte på nytt, men må runde startmerket eller startbåten før ny start – hensikten er å unngå og skaper vanskeligheter for startende båter som ikke tyvstartet. Tyvstartende båter som ikke vender tilbake og starter på nytt vil bli registrert som OCS (On the Course Side – diskvalifisert) og tildelt poeng i henhold til dette.

10. Start og mållinje.

Start og mållinje vil være en tenkt linje mellom rød og sort flytestake vest for Killingen (Killingholmen) og Startbåten (masten på seilbåt/oransje flagg på motorbåt). Båter med start 18.10 skal holde seg 100 meter fra startlinjen i tiden da de små skal starte, nærmere bestemt mellom 17.55 og 18.00.

11. Løpet.

Regattaen avholdes i Lysakerfjorden. Vi gjør oppmerksom på at de deltagende båten må være særlig aktsomme når de møter fartøy (joller, seilbrett ol) som ikke deltar i regattaen. Når deltagerne møter slike farkoster, gjelder de nasjonale sjøveisreglene. Brudd på sjøveisreglene kan påprotesteres. Møter deltagerne joller, seilbrett ol, som deltar i en annen regatta, gjelder Kappseilingsreglene.

Båter skal ikke seile innenfor badebøyer ved Hukflu. Dette vil medføre DSQ.

Løpet er som følger (se kartet over):

 1. Start ved Killingholmen mellom Rød/sort stake og startbåt
 2. Rundingsmerke – Hvit bøye merket Ullern Seilforening ca. 60 meter nord for Rolfsflu lykt babord
 3. Rundingsmerke – Killingholmen rød/sort stake babord
 4. Rundingsmerke – Lysakerelven grønn stake babord
 5. Rundingsmerke – Grunne for Gård hvit bøye merket USF babord
 6. Rundingsmerke – Hukflu grønn stake styrbord
 7. Rundingsmerke – Hvit bøye merket Ullern Seilforening ca. 60 meter nord for Rolfsflu lykt styrbord
 8. Mål ved Killingholmen mellom Rød/sort stake og startbåt

Banen er totalt ca 6 nm

12. Avkortning. Dersom Startbåten finner grunn til det kan løpet avkortes ved et hvilket som helst rundingsmerke. Beskjed om avkortning gis på den til enhver tid mest hensiktsmessige måte – helst med avkortningsflagg S på Startbåten. Mållinjen vil i så fall være en tenkt linje mellom merket og Startbåten. Startbåten gir et lydsignal (to støt i hornet) ved første båts passering av mållinjen dersom det er mulig.

13. Målgang. Deltakerne skal notere seilnummer på båten foran og bak i mål, egen målgang, samt på forespørsel opplyse arrangøren om disse. Deltakerne må lyse opp seilnummeret/storseilet ved målgang under regattaene i september

14. Maksimaltid. Båter som ikke har gått i mål før kl. 20:30 for seilasene i mai og juni, kl. 20:00 for seilasene i august og de to første i september, eller for de to siste seilasene i september før kl. 19:30 vil bli registrert som Dnf (ikke fullført) og tildelt poeng i henhold til dette.

15. Lanternplikt for deltagerne i september. Lanterner skal være på etter klokken 19.30 for regattaene i september. Se Kappseilingsreglene 56.1

16. Bryte løpet. Båter som bryter løpet uten at dette har sin årsak i eget regelbrudd vil bli registrert som Dnf og tildelt poeng i henhold til dette. Båter som bryter seilasen, må gi beskjed til arrangøren på sms til 40290565 så raskt som mulig.

17. Regelbrudd. Brudd på reglene for regattaene kan etter juryens bestemmelse føre til diskvalifikasjon i den regattaen hvor regelbruddet har funnet sted og i grove tilfeller til utelukkelse fra videre deltagelse i serien.

Det er anledning til å fri seg fra straff ved å foreta straffevendinger etter start:

– Ved brudd på Kappseilingsreglene i Del 2 (Når båter møtes) kan man fri seg fra straff ved å foreta en entørnstraff. Dette endrer regel 44.1.

– Ved brudd på regel 31 (Berøring av merker) kan man fri seg fra straff ved å foreta en entørnstraff se regel 44.1 og 44.2.

Spørsmål om diskvalifikasjon eller utelukkelse behandles av protestkomitéen på eget initiativ eller etter protest fra en av deltagerne.

18. Protester – Protestfrist. Den som på grunnlag av regelbrudd vil protestere mot en annen båt må varsle denne på tydelig og hensiktsmessig måte så snart som mulig etter at regelbruddet har funnet sted. Se del 5 i Kappseilingsreglene for mer utfyllende informasjon. Skriftlig protest må deretter sendes som E-mail til Ullern Seilforening senest kl. 1000 dagen etter at det påståtte reglebrudd har funnet sted.

19. Protestkomité. Alle spørsmål som oppstår i tilknytning til gjennomføringen av Ullerncupen, herunder spørsmål om protester, regelbrudd, diskvalifikasjon og utelukkelse avgjøres av protestkomité bestående av inntil fem medlemmer. De arrangerende foreninger oppnevner hver minst to medlemmer som sammen velger komitéens formann.

20. Startbåten. Alle deltagende båter må være villig til å stille som startbåt en gang i løpet av sesongen. Oppgaven vil gå på omgang blant deltakerne. Det settes opp en liste rett før sesongstart for vår og høst, med tildelt dato. Det er utarbeidet en instruks for startbåtens oppgaver, som sendes til alle startbåter. Deltagere som er startbåt i Ullerncuppen, får godskrevet en poengsum for den aktuelle regattaen, som tilsvarer gjennomsnittet av sine fem beste seilaser per vår/høst. Startbåten skal ha nødvendig utstyr ombord (horn for lydsignal, VHF, Oransje flagg). Dersom startbåt ikke har nødvendig utstyr ombord, kan startbåten låne arrangørens startbåtkit.

Print Friendly, PDF & Email
Arrangementer
 • UllernCupen 2024
  • 07/05/2024 - 24/09/2024
  • Oslo
 • Følg oss!

  Bli med 161 andre, og motta nyhetsbrev med resultatservice.

  Vi lover at vi aldri vil spamme! Ta en titt på vår personvernerklæring for mer informasjon.